gimnastic-banner-the-beat-challenge

Aquest dimecres es celebrarà la Junta General d'Accionistes

La Junta General d'Accionistes del Gimnàstic de Tarragona SAD es celebrarà aquest dimecres 18 de desembre de 2013 a les 20h. al Palau Firal i de Congressos de Tarragona, junta que es desenvoluparà segons el següent ordre del dia:
 

1.- Examen i si de cas, aprovació de l’Informe de Gestió i dels Comptes Anuals auditats, així com de la gestió del Consell d’Administració i de l’aplicació del resultat corresponent a l’exercici 2012/2013.

2.- Presentació i aprovació, si escau, del pressupost per a l’exercici social 2013-2014.

3.- Modificar, si de cas, l’ article 29 dels Estatuts Socials, en el sentit de que el càrrec de Conseller sigui gratuït.

4.- Facultar a l’Òrgan d’Administració per tal d’acordar en una o més vegades l’augment del capital social, fins la xifra de 1.500.000€, d’acord amb l’article 297, 1b) Llei de Societats de Capital.

5.- Ratificar les diverses fases o ampliacions de capital social acordades per l’Òrgan d’Administració en els exercicis de 2011 a 2013.

6.- Facultar àmpliament als Administradors i al Secretari del Consell d’ Administració pel desenvolupament, elevació a públic, inscripció, esmena i execució dels acords adoptats.

7.- Ratificació del nomenament d’Auditors de Comptes i del Consell d’Administració.

8.- Ratificació de l’Informe social i dels comptes anuals de l’exercici  2011-2012, acordat el 13-12-2012.

9.- Lectura i aprovació de l’acta de la Junta.

gimnastic-ucrania