gimnastic-banner-the-beat-challenge

Aquesta tarda, 19:30 hores, Junta General Ordinària 2015 del Gimnàstic de Tarragona, SAD

El Consell d’Administració del Gimnàstic de Tarragona SAD convoca a tots els accionistes de l’entitat a la Junta General Ordinària 2015. La junta tindrà lloc el dijous dia 26 de novembre, a les 19.30 hores, a la sala Eutyches del Palau de Congressos de Tarragona en primera convocatòria i, si s’escau, l’endemà al mateix lloc i hora en segona convocatòria.

 

La junta es desenvoluparà segons el següent Ordre del dia:

1.- Examen i si s’escau, aprovació de l'Informe de Gestió i dels Comptes Anuals auditats, així com de la gestió del Consell d'Administració i de l'aplicació del resultat corresponent a l'exercici de 2014/2015.

2.- Presentació i aprovació si s’escau, del pressupost per a l'exercici social 2015/2016.

3.- Estudiar i si s’escau nomenar Auditors de Comptes de la Societat per a l'exercici tancat a 30 de juny de 2016 i següents.

4.- Precs i preguntes.

5.- Lectura i aprovació de l'acta de la Junta.

A partir de la convocatòria qualsevol accionista podrà obtenir, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta, així com l'Informe d'Auditoria.

Per assistir a la Junta General serà necessari presentar el DNI i la targeta d'assistència, que poden obtenir en les oficines de la Societat, en cas de persones jurídiques el seu representant haurà d'aportar els poders que l’acreditin. Per a les delegacions de vot haurà d'aportar còpia del DNI del delegant.

gimnastic-ucrania