gimnastic-banner-the-beat-challenge

Convocatòries de juntes

Per acord del Consell d'Administració del 30 d'octubre de 2012, es convoca els senyors accionistes a la Junta General Ordinària de la societat que se celebrarà en primera convocatòria el dia 12 de desembre de 2012 a les 20h al Palau de Congressos de Tarragona, i en segona convocatòria el dia 13 de desembre de 2012 a la mateixa hora, junta que seguirà el següent ordre del dia

Primer. – Ratificació del nomenament d'Auditors i Consultors Balaña-Eguia, S.L.P. com a auditor de comptes de la societat per termini de 4 anys.

Segon. – Informe social, i presentació per a l'aprovació dels comptes i balanç de l'exercici social 2011-2012.

Tercer. – Presentació, i aprovació si s'escau, del pressupost per a l'exercici social 2012-2013.

Per assistir a la junta serà necessari aportar el DNI, en cas de persones jurídiques o representades caldrà aportar poders o delegació de vot acompanyat de còpia del DNI del delegant. S'avisa als senyors accionistes que davant la previsió de quòrum la junta se celebrarà en primera convocatòria el dia 12 de desembre a les 20h. La documentació dels assumptes a tractar en junta pot ser examinada a les oficines de la societat.

gimnastic-ucrania