gimnastic-banner-the-beat-challenge

El dijous es celebrarà la Junta General d’Accionistes 15/16

La Junta General d'Accionistes Ordinària i Extraordinària del Gimnàstic de Tarragona SAD es celebrarà aquest dijous 27 d’octubre de 2016, a les 20 hores, al Palau de Congressos de Tarragona, Sala Eutyches, en primera convocatòria i si escau, l'endemà a la mateixa hora i lloc en segona convocatòria.

La Junta General d’Accionistes Ordinària i Extraordinària del Gimnàstic de Tarragona SAD es celebrarà aquest dijous 27 d’octubre de 2016, a les 20 hores, al Palau de Congressos de Tarragona, Sala Eutyches, en primera convocatòria i si escau, l’endemà a la mateixa hora i lloc en segona convocatòria.

La Junta es desenvoluparà segons el següent ordre del dia:

1.- Examen i si s’escau, aprovació de l’Informe de Gestió i dels Comptes Anuals auditats, així com de la gestió del Consell d’Administració i de l’aplicació del resultat corresponent a l’exercici de 2015/2016.

2.- Presentació i aprovació si s’escau, del pressupost per a l’exercici social 2016/2017.

3.- Facultar a l’Òrgan d’Administració perquè acordi en una o diverses vegades l’augment del capital social, fins 1.500.000€ a l’empara de l’article 297.1b) de la Llei de Societats de Capital.

4.- Precs i preguntes.

5.- Lectura i aprovació de l’acta de la Junta.

El Consell d’Administració del Nàstic anima a que tots els accionistes de l’entitat hi puguin assistir. Per assistir a la Junta General serà necessari presentar el DNI i la targeta d’assistència, que es pot obtenir a les oficines de la Societat o el mateix dijous, a la Sala Eutyches del Palau de Congressos, abans de l’inici de la Junta.

En el cas de persones jurídiques, el seu representant haurà d’aportar els poders que l’acreditin per a les delegacions de vot s’haurà d’aportar còpia del DNI del delegant.

gimnastic-ucrania