BASES PER ALS SORTEJOS

El present sorteig està organitzat per GIMNÀSTIC DE TARRAGONA, S.A.D. amb CIF A-43685213 i domicili social a la partida Budallera, Barri Ermita de la Salut, S / N – TARRAGONA.
Podran participar-hi tots els socis amb correu electrònic a les nostres bases de dades i els seguidors que emplenin el formulari. Només es permet una participació per setmana per a cada soci i / o aficionat.

Les Bases del sorteig estan a disposició el que ho necessiti a l’adreça web https://www.gimnasticdetarragona.cat/politica-de-privacitat 

Període de l'acció:

Setmanalment s’anunciarà en xarxes socials oficials de l’entitat els terminis previstos de l’sorteig en qüestió, així com el dia en què es coneixerà el guanyador o guanyadora.

Funcionament i premis:

Cada setmana s’anunciaran els productes que van a sortejar a la setmana que ve. Els premis sortejats, podran ser productes oficials de l’Nàstic així com productes dels patrocinadors que col·laborin en el sorteig.
La comunicació a l’guanyador de l’resultat de l’sorteig, s’efectuarà mitjançant les dades facilitades en el seu formulari d’inscripció.

La persona guanyadora tindrà un termini de 4 dies, a partir de l’endemà de la celebració de l’sorteig, per a l’acceptació de el premi via mail a prensa@gimnasticdetarragona.cat. En cas de no acceptar el premi dins el termini previst, es considerarà desert podent disposar-ne l’organització per a futurs sortejos. En cap cas s’acceptarà el canvi de el premi pel seu valor en metàl·lic.

Amb el lliurament de el premi es prendran imatges de la persona premiada que podran ser utilitzades per part de GIMNÀSTIC DE TARRAGONA, S.A.D. així com, en el cas que correspongui, d’el patrocinador que hagi col·laborat en el sorteig.

A l’empara del que disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil de el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, el participant autoritza a GIMNÀSTIC DE TARRAGONA, SAD, i als patrocinadors que participin en el sorteig, a l’ús de les imatges.

GIMNÀSTIC DE TARRAGONA, SAD i els patrocinadors que participin en el sorteig, podran reproduir i difondre les esmentades imatges, o part de les mateixes, utilitzant els mitjans tècnics i suports coneguts en l’actualitat, particularment, els suports escrits, audiovisuals i electrònics, inclòs internet, així com els quals poguessin desenvolupar-se en el futur, amb l’única excepció i limitació d’aquelles utilitzacions que puguin atemptar a el dret a l’honor en els termes que preveu la Llei Orgànica 1/1982.

Aquesta cessió no limita un àmbit geogràfic definit i serà per un termini indeterminat.

Protecció de dades de caràcter personal:

La participació en aquest sorteig suposa facilitar dades de contacte perquè GIMNÀSTIC DE TARRAGONA, S.A.D. es comuniqui amb el participant i li faciliti el premi descrit en el sorteig en què l’interessat hi participi.

Aquestes dades seran tractades d’acord a l’acompliment de l’Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (en endavant, RGPD).

Les dades sol·licitades en el formulari són nom complet, DNI, correu electrònic o número de telèfon, així com qualsevol altre necessari per complementar la inscripció. Les dades recollides són necessàries, de manera que, de no facilitar, no serà possible la inscripció en el sorteig.

En aquest sentit, el participant consent expressament la recollida i el tractament dels mateixos per a les esmentades finalitats i es compromet a comunicar a GIMNÀSTIC DE TARRAGONA, S.A.D. qualsevol variació que es produís en els mateixos.

INFORMACIÓ BÀSICA de protecció de dades:

Responsable del Tractament: GIMNÀSTIC DE TARRAGONA, S.A.D. amb CIF A-43685213 i domicili social a la partida Budallera, Barri Ermita de la Salut, S / N – TARRAGONA

Finalitat: Les dades seran utilitzades per a la gestió de l’sorteig realitzat. Així mateix, les imatges, nom i cognoms de l’guanyador en relació amb el sorteig podran ser publicades a través de diferents mitjans (premsa, web, xarxes socials, etc.).

Quan l’interessat hagi acceptat rebre informació de GIMNÀSTIC DE TARRAGONA, S.A.D., i dels patrocinadors que participin en el sorteig, les dades també s’utilitzaran per a comunicacions comercials.

Conservació: Les dades seran conservades durant els terminis de prescripció legal i, mentre l’interessat no revoqui el seu consentiment, per a l’enviament de comunicacions comercials quan les hagi acceptat prèviament.

Legitimació: Consentiment de l’interessat.

Destinataris: Tercers que col·laborin de manera directa o indirecta en el sorteig. Organismes públics obligats per llei.
Les imatges podran ser accessibles a tercers a través dels mètodes de publicació autoritzats en les presents bases.

Drets: Pot sol·licitar els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan siguin procedents davant el responsable de l’ tractament.

Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional sobre protecció de dades davant el responsable de l’tractament.

Acceptació de les presents bases
La participació en el sorteig suposa l’acceptació incondicional i íntegra de les presents bases.

Responsabilitats
GIMNÀSTIC DE TARRAGONA, S.A.D. es reserva el dret d’anul·lar qualsevol participació o a qualsevol participant si es tenen sospites d’una manipulació incorrecta de les dades o de l’sorteig.
GIMNÀSTIC DE TARRAGONA, S.A.D. es reserva el dret de rebutjar o excloure de la participació en el sorteig a qualsevol participant que no reuneixi els requisits descrits en les presents bases i termes de participació o contravingui les normes o finalitat de l’sorteig.

Versió: 1.0
Data: febrer 2021