gimnastic-banner-the-beat-challenge

La Junta General d’Accionistes 2022 es celebrarà el 13 de desembre

Es convoquen tots els accionistes del Gimnàstic de Tarragona, SAD

El Consell d’Administració del Gimnàstic de Tarragona, SAD informa que la Junta General Ordinària i Extraordinària es celebrarà el 13 de desembre de 2022, a les 19.00 hores, a la Sala Eutyches del Palau de Congressos de Tarragona, en primera convocatòria i si escau, l’endemà a la mateixa hora i lloc en segona convocatòria.

L’Ordre del Dia:

1.- Examen i si s’escau, aprovació de l’Informe de Gestió i dels Comptes Anuals auditats, així com de la gestió del Consell d’Administració i de l’aplicació del resultat corresponent a l’exercici 2021/2022.

2.- Presentació i aprovació si s’escau, del pressupost per a l’exercici social 2022/2023.

3.- Nomenament del Consell d’Administració per caducitat del nomenament. Variació, si s’escau, de membres de l’Òrgan d’Administració.

4.- Precs i preguntes.

5.- Lectura i aprovació de l’acta de la Junta.

A partir de la convocatòria qualsevol accionista podrà obtenir, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta, així com l’Informe de Gestió i l’Informe d’Auditoria.

Per assistir a la Junta General serà necessari presentar el DNI i la targeta d’assistència, que poden obtenir en les oficines de la Societat. En cas de persones jurídiques el seu representant haurà d’aportar els poders que l’acreditin. Per a les delegacions de vot haurà d’aportar còpia del DNI del delegant.

*NOTA INFORMATIVA: El Consell d’Administració informa als Srs. accionistes, que la Junta General, es celebrarà en primera convocatòria.

gimnastic-ucrania